ေဖာက္ခြဲမိတဲ့ စာ

မင္းတို႔အၾကိဳက္ ေရးမိတဲ့ ငါ့ကဗ်ာ ငါ့စာေတြကုိလည္း ငါစိတ္ကုန္တယ္
ကဗ်ာ မၾကိဳက္တက္တဲ့သူ႕ကိုလည္း တစ္တစ္တစ္ခါစိတ္ကုန္တယ္
သူ႔ကိုမွေမ့လို႔မရတဲ့ ငါ့ကိုငါလည္း စိတ္ကုန္တယ္
သူဖုန္းဆက္တက္တဲ့ အခ်ိန္တိုင္း ဖုန္းေဘးနားမွာ ထိုင္ေနမိတဲ့
ငါ့ကိုငါလည္းစိတ္ကုန္တယ္ .... တစ္ခါတစ္ခါ ငါ့စိတ္နဲ႔ ငါေနခြင့္မရတဲ့
ဘ၀ ဆိုတဲ့ အေႏွာင္ဖြဲ႔တစ္ခုကိုလည္းစိတ္ကုန္တယ္ ျဖစ္ႏိုင္ရင္
အားလံုးကို ငါသတ္ပစ္ျပီး ငါ့ကိုငါလည္းသတ္ေသလိုက္ခ်င္တယ္
မလုပ္ရဲလို႔ ဟတ္ ဟတ္