သမိုင္းသစ္ရဲ႕ စာမ်က္ႏွာဟူေသာ စကာလံုးမ်ားကို ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားစြာ
သေဘာေတြ႕ မေနာေခြ႕ ေျပာဆိုေလ့ရွိသည္ ကိုၾကားဖူးပါ၏။ ကၽြန္ေတာ္ဟာ
ဘယ္ပါတီ ဘယ္အဖြဲ႕စည္းကိုမွ တစ္ေပါင္းတစ္ႏႈတ္မလုပ္ပါ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔
လူငယ္မ်ားအတြက္ သမိုင္းသစ္ေတြထက္ သမိုင္းစစ္မ်ားကိုခ်န္ထားေပးခဲ့
လွ်င္ ပိုလို႔ အဖိုးတန္ေပလိမ့္မည္။ ဆရာဦးေအာင္သင္း ေျပာဖူးတာေလးတစ္ခု
မွတ္သားဖူးပါသည္ ။ သမိုင္းကုိလိမ္ျခင္းသည္ အနာဂတ္ကို သစၥာ ေဖာက္ျခင္း
ပါတဲ့ ။ မည္သူမွ် အနာဂါတ္ကို သစၥာေဖာက္ခ်င္ၾကမည္ မထင္ပါ.........။

0 ေ၀ဖန္ခဲ့ပါျပီ: