သမိုင္းဟူသည္မွာ အနာဂါတ္အတြက္ မ်က္လံုးမ်ားျဖစ္သည္ ဟုေျပာၾကပါသည္။ ထို႕ေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္သည္သမိုင္းကိ ုစိတ္၀င္စားပါသည္။ ေက်ာင္းသင္ခန္းစာမ်ားမွ သမိုင္းမ်ားကို စိတ္
၀င္တစားဖတ္ျဖစ္ခဲ့သလို သမိုင္းစာအုပ္မ်ားကိုလည္း အခ်ိန္ရလွ်င္ရသလို ေလ့လာျဖစ္ပါ
သည္။ သမိုင္းကို မွတ္တမ္းတင္သူသည္ ရိုးသာရရံုသာမက Ovjective point of view မွ
ျမင္တက္သူျဖစ္ရေပလိမ့္မည္။ ဥပမာ ဂ်ပန္ေခတ္ သမိုင္းေၾကာင္းကိုေရးသားမည့္ သူသည္
ဂ်ပန္ေခတ္၏ ဆိုရြားေသာ အေျခအေန မွန္သမွ်ကို လြတ္လပ္စြာ ေရးသားႏုိင္ပါသည္။
သို႔ေသာ္ ထိုသို႔ဆိုး၀ါးေသာ ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္ေသာ စသည့္ မည္သည့္ ေ၀ဖန္မႈမ်ဳိးကို
မွ မေရးသင့္ပါ။ ထိုအခ်က္မ်ားကို ေလ့လာသူမ်ား လြတ္လပ္စြာဆံုးျဖတ္လိိမ့္မည္။
လူမ်ဳိးတစ္စုကို ခ်စ္တက္ေအာင္သင္ေပးေသာသမိုင္းမ်ားထက္ သမိုင္အမွားမ်ားကို
သင္ခန္းစာယူကာ အနာဂါတ္ကမၻာအတြက္ လူသားအားလံုးကိုအက်ိဳးျပဳေသာ သမိုင္မ်ား
ေပၚထြန္းႏိုင္ပါလွ်င္.......

0 ေ၀ဖန္ခဲ့ပါျပီ: