အနာဂါတ္သည္ လူငယ္မ်ားရဲ႔လက္ထဲတြင္ရွိသည္ ဆိုသည္ကိုသင္လက္ခံ
ႏိုင္ပါလွ်င္ သင္တို႔ရဲ႔ေန၀င္ခ်ိန္မ်ားသည္ ထိုလူငယ္မ်ား၏ လက္ထဲတြင္
ရွိေနသည္ကိုပါ မိတ္ေဆြတို႔လက္ခံရေပမည္....
က်ဳိေၾကာင္းဆင္ျခင္မႈမဲ့ေသာ မ်ဳိဆက္သစ္မ်ား ျဖစ္ေအာင္သင္တို႔
လမ္းျပခဲ့လွ်င္မူ သင္တို႔၏ ေန၀င္ခ်ိန္သည္..........

0 ေ၀ဖန္ခဲ့ပါျပီ: