အေလးျပဳပါသည္

မေႏွးယခု အေလးျပဳပါ သည္ ခ်စ္ေသာ အာဇာနည္။
ယင္းအလံေတာ္ပံုအား မသဒၶါ ဆီမွ ကူယူထားခ်င္းျဖစ္ပါသည္။
လိုအပ္သူမ်ားလည္းသြားေရာက္ကူးယူႏိုင္ပါသည္

0 ေ၀ဖန္ခဲ့ပါျပီ: