အတၱအေဟာင္းမ်ား
ေလွ်ာ့ေစ်းႏွင့္ေရာင္းရန္ရွိသည္

ႏွလံုးသား အကြဲမ်ား
ဖာေထးျပဳျပင္ေပးသည္

အသည္းခြဲတက္သူမ်ား
အသံုးျပဳေသာ အျပံဳးတုမ်ား
ေစ်းေကာင္းေပး၍၀ယ္လိုသည္

ေဒၚလာႏွင့္လဲလွယ္ရန္
(ေကာင္မေလးတစ္ေယာက္တြင္)
ႏွလံုးသားသစ္တစ္ခုရွိသည္

ဤက႑ကိုအေၾကာင္းျပဳ၍ျဖစ္ေပၚလာေသာ အေရာင္း၀ယ္မ်ားတြင္
အက်ိဳးေဆာင္ခေပးရန္မလိုပ

0 ေ၀ဖန္ခဲ့ပါျပီ: