ပန္ၾကားလြာ

က်ေနာ္မၾကာမၾကာ ဘေလာက္မ်ားေပၚတြင္ ကဗ်ာ ေရးျဖစ္ပါသည္။ထိုကဗ်ာမ်ားသည္က်ေနာ္၏ ႏွလံုးသားမွ
ေမြးဖြားလာျခင္းမဟုတ္ပါ။ ထိုေၾကာင့္ထိုကဗ်ာမ်ားသည္ က်ေနာ္၏ လက္ေခ်ာင္းမ်ားျဖင့္ေရးသားခဲ့ေသာ
ကဗ်ာမ်ားသာ ျဖစ္ပါသည္။ ထိုကဗ်ာမ်ား တြင္စကားလံုး မ်ားေရးဖြဲ႕တက္ေစရန္ က်ေနာ္၏ ႏွလံုးသားအတြင္း
သို႔ စကားလံုးမ်ားသြတ္သြင္းေပးခဲ့ ေသာ အေ၀းေရာက္တစ္ေယာက္ေသာသူအား အထူးေက်းဇူးတင္ပါသည္။
ထို႕ေၾကာင့္ထိုကဗ်ာ မ်ားသည္က်ေနာ္ႏွင့္ မသက္ဆိုင္ေသာ က်ေနာ္ေရး ကဗ်ားမ်ားျဖစ္ပါသည္။ အေၾကာင္း
တစ္စံုတစ္ရာေၾကာင့္ထိုကဗ်ာမ်ားကိုႏွစ္သက္ ပါက သူမအားခ်ီးမြမ္းၾကရန္ႏွင့္ အေၾကာင့္ တစ္စံုတစ္ရာေၾကာင့္
ႏွစ္သက္ျခင္းမရွိပါက က်ေနာ္၏ အေရးသားညံ့ဖ်င္း မႈသာ ျဖစ္ပါေၾကာင္းအားလံုးအား အသိေပးအပ္ပါသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ထုိကဗ်ာမ်ားသည္ က်ေနာ္ေရး၍ သူမပိုင္ေသာ ကဗ်ာမ်ားျဖစ္ပါသည္။ ထိုကဗ်ာမ်ားကိုႏွစ္သက္ ပါက
သို႔မဟုတ္ ကူးယူျခင္းမ်ားျပဳလုပ္လိုပါက သူမ၏လိပ္စာျဖစ္သည့္
အမွတ္ ၁၅၀၀ အႏႈတ္ ၁ ၊ ေမတၱာမဲ့လမ္း
မၾကင္နာတက္သူမ်ားရပ္ကြက္
ဥေပကၡာျမိဳ႕

သို႔ စာျဖင့္ေရးသား၍ ျဖစ္ေစ သြားေရာက္၍ ျဖစ္ေစ ေဆြးေႏြးႏိုင္ပါသည္။

2 ေ၀ဖန္ခဲ့ပါျပီ:

    အဲဒီလိပ္စာက ဘယ္ႏိုင္ငံမွန္းလဲ မသိဘူး ေနာ္။ ကဲပါ စာေတာ႕ ေရးခ်င္ဘူး အီးေမးလ္ေလးမစပါလား xxx@ahmone.com တို႕ ဘာတို႕ :P

     
    On August 18, 2007 at 5:26 PM Anonymous said...

    ေမာင္ကလဲ သူ႔ခမ်ာ လိပ္စာေပ်ာက္ေနလို႔ ျဖစ္ပါလိမ့္မယ္ ဟုတ္လား ဦးေ၀.... :P