စာၾကြင္း

ႏွစ္သိမ့္ဆုမ်ားအား အထူးအစီစဥ္အျဖစ္ အားလံုးရဲ႕ ရင္ထဲမွအပူလံုးမ်ား ျငိမ္းခ်မ္းေစရန္အလို႕ ငွာ ေရခဲ ၁၀ ေပါင္
ေပးမည္ျဖစ္ျပီး ယင္းေရခဲမ်ားကိုမူ မိမိအစီအစဥ္ျဖင့္ ကိုယ္တိုင္းသြား ယူရမည္ သြားယူရမည့္ေနရာမွာ ေျမာက္၀န္
႐ိုးစြန္းျဖစ္သည္။

ျပိဳင္ပြဲ၀င္စာမူမ်ားကိုမူ ေနာက္တနဂၤေႏြထက္ေနာက္မက်ဘဲ မိမိသက္ဆိုင္ရာဘေလာက္မ်ားတြင္ ေရးသားေပးၾက
ပါရန္ေမတၱာရပ္ခံပါသည္။

0 ေ၀ဖန္ခဲ့ပါျပီ: